Publications (by Year)


Preprints

Yuanshun Yao, Xiaojun Xu and Yang Liu

arXiv, 2023.

Yang Liu, Yuanshun Yao, Jean-Francois Ton, Xiaoying Zhang, Ruocheng Guo, Hao Cheng, Yegor Klochkov, Muhammad Faaiz Taufiq and Hang Li

arXiv, 2023.

Yang Liu

arXiv, 2023.

IJCAI 2023 Early Career Award talk

2024

Wenlong Chen, Yegor Klochkov, Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

Selected as a spotlight paper

Zeyu Tang, Jialu Wang, Yang Liu, Peter Spirtes, Kun Zhang

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

Selected as a spotlight paper

Zhaowei Zhu, Jialu Wang, Hao Cheng, Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

Tongxin Yin, Jean-François Ton, Ruocheng Guo, Yuanshun Yao, Mingyan Liu, Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

Hao Cheng, Qingsong Wen, Yang Liu, Liang Sun

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

Jayanth Yetukuri, Ian Hardy, Yevgeniy Vorobeychik, Berk Ustun and Yang Liu

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024.

Selected for an oral presentation

Kun Jin, Tongxin Yin, Zhongzhu Chen, Zeyu Sun, Xueru Zhang, Yang Liu, Mingyan Liu

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024.

Selected for an oral presentation

Reilly Raab, Ross Boczar, Maryam Fazel and Yang Liu

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024.

Xinyuan Ji, Zhaowei Zhu, Wei Xi, Olga Gadyatskaya, Zilong Song, Yong Cai, Yang Liu

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024.

2023

Tongxin Yin*, Reilly Raab*, Mingyan Liu and Yang Liu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.

Best paper runner-up award at ICLR 2023 Workshop on Trustworthy and Reliable Large-Scale Machine Learning Models

Jinghan Jia, Jiancheng Liu, Parikshit Ram, Yuguang Yao, Gaowen Liu, Yang Liu, Pranay Sharma and Sijia Liu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.

https://github.com/OPTML-Group/Unlearn-Sparse

Selected as a spotlight paper

Xiaoying Zhang, Junpu Chen, Hongning Wang, Hong Xie, Yang Liu, John C.S. Lui and Hang Li

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.

Jiaheng Wei, Zhaowei Zhu, Tianyi Luo, Ehsan Amid, Abhishek Kumar and Yang Liu

ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2023.

Qing Zhang, Xiaoying Zhang, Yang Liu, Hongning Wang, Min Gao, Jiheng Zhang and Ruocheng Guo

ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2023.

Ian Hardy, Jayanth Yetukuri and Yang Liu

AI Ethics and Society (AIES), 2023.

Jayanth Yetukuri, Ian Hardy and Yang Liu

AI Ethics and Society (AIES), 2023.

Zhaowei Zhu, Yuanshun Yao, Jiankai Sun, Hang Li and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2023.

Yang Liu, Hao Cheng and Kun Zhang

International Conference on Machine Learning (ICML), 2023.

Yatong Chen, Zeyu Tang, Kun Zhang and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2023.

Best paper award at ICML 2022 Workshop on New Frontiers in Adversarial Machine Learning

Zeyu Tang, Yatong Chen, Yang Liu and Kun Zhang

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

Hao Cheng, Zhaowei Zhu, Xing Sun and Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

Jiaheng Wei, Harikrishna Narasimhan, Ehsan Amid, Wen-Sheng Chu, Yang Liu and Abhishek Kumar

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

Andrew Estornell, Sanmay Das, Yang Liu and Yevgeniy Vorobeychik

ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (ACM FAccT), 2023.

Best paper award at AAMAS 2022 Workshop on Learning with Strategic Agents

Jialu Wang, Xinyue Gabby Liu, Zonglin Di, Yang Liu and Xin Eric Wang

Findings of Association for Computational Linguistics (ACL), 2023.

Andrew Estornell, Yatong Chen, Sanmay Das, Yang Liu and Yevgeniy Vorobeychik

International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2023.

2022

Yatong Chen*, Reilly Raab*, Jialu Wang and Yang Liu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

https://github.com/UCSC-REAL/Fairness_Transferability

Mintong Kang, Linyi Li, Maurice Weber, Yang Liu, Ce Zhang, Bo Li

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

https://github.com/AI-secure/Certified-Fairness

Selected for a spotlight presentation.

Yifan Yang, Yang Liu and Parinaz Naghizadeh

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

Jiaheng Wei, Hangyu Liu, Tongliang Liu, Gang Niu, Masashi Sugiyama, and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2022.

https://github.com/UCSC-REAL/negative-label-smoothing

Selected for a long talk, 2% acceptance.

Jialu Wang, Xin Eric Wang and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2022.

https://github.com/UCSC-REAL/FairInfl

Jimmy Wu, Yatong Chen and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2022.

Zhaowei Zhu, Zihao Dong, and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2022.

https://github.com/UCSC-REAL/SimiRep

Zhaowei Zhu, Jialu Wang and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2022.

https://github.com/UCSC-REAL/BeyondImages

Shuo Yang, Erkun Yang, Bo Han, Yang Liu, Min Xu, Gang Niu, and Tongliang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2022.

https://github.com/ShuoYang-1998/BLTM

Jiaheng Wei*, Zhaowei Zhu*, Hao Cheng, Tongliang Liu, Gang Niu, and Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.

http://www.noisylabels.com

Zhaowei Zhu, Tianyi Luo and Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.

https://github.com/UCSC-REAL/Disparate-SSL

Michael Gordon, Michael Bishop, Yiling Chen, Anna Dreber, Brandon Goldfedder, Felix Holzmeister, Magnus Johannesson, Yang Liu, Louisa Tran, Charles Twardy, Juntao Wang and Thomas Pfeiffer

Royal Society Open Science (RSOS), 2022.

Jiaheng Wei, Minghao Liu, Jiahao Luo, Andrew Zhu, James Davis, Yang Liu

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.

https://github.com/UCSC-REAL/DuelGAN

Jialu Wang, Yang Liu and Xin Eric Wang

Findings of Association for Computational Linguistics (ACL), 2022.

Tianyi Luo, Rui Meng, Xin Eric Wang and Yang Liu

Association for Computational Linguistics (ACL), 2022.

Songhua Wu, Mingming Gong, Bo Han, Yang Liu and Tongliang Liu

Causal Learning and Reasoning (CLeaR), 2022.

Tianyi Luo and Yang Liu

Machine Learning, 2022.

Also appeared in the journal track of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2023.

2021

Yatong Chen, Jialu Wang and Yang Liu

Transactions on Machine Learning Research (TMLR), 2023.

Best paper award at ICML 2021 Workshop on Algorithmic Recourse

Reilly Raab and Yang Liu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

Selected for a spotlight presentation, 3% acceptance.

Jingkang Wang*, Hongyi Guo*, Zhaowei Zhu* and Yang Liu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

https://github.com/wangjksjtu/PeerPL

Wei Tang, Chien-Ju Ho and Yang Liu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2021.

Selected for a long talk, 2% acceptance.

Zhaowei Zhu, Yiwen Song and Yang Liu

International Conference on Machine Learning (ICML), 2021.

https://github.com/UCSC-REAL/HOC

Best paper award at IJCAI 2021 workshop on Weakly Supervised Representation Learning.

Jiaheng Wei and Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

https://github.com/UCSC-REAL/Robust-f-divergence-measures

Hao Cheng*, Zhaowei Zhu*, Xingyu Li, Yifei Gong, Xing Sun and Yang Liu

International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

https://github.com/UCSC-REAL/cores

Zhaowei Zhu, Tongliang Liu and Yang Liu

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.

https://github.com/UCSC-REAL/CAL

Selected for an oral presentation.

Jialu Wang, Yang Liu (corresponding) and Caleb Levy

ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (ACM FAccT), 2021.

https://github.com/UCSC-REAL/fair-classification-with-noisy-labels

Wei Tang, Chien-Ju Ho and Yang Liu

International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2021.

Jiaheng Wei*, Zuyue Fu*, Yang Liu (corresponding), Xingyu Li, Zhuoran Yang and Zhaoran Wang

International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2021.

https://github.com/UCSC-REAL/Credible-sample-elicitation

Jialu Wang and Yang Liu and Xin Eric Wang

Empirical Method in Natural Language Processing (EMNLP), 2021.

Selected for an oral presentation.

Juntao Wang, Yang Liu and Yiling Chen

AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing (HCOMP), 2021.

Zhaowei Zhu, Jingxuan Zhu, Ji Liu and Yang Liu

ACM International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems (ACM SIGMETRICS), 2021.

2020

Xueru Zhang, Ruibo Tu, Yang Liu, Mingyan Liu, Hedvig Kjellström, Kun Zhang and Cheng Zhang

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

Wei Tang, Chien-Ju Ho and Yang Liu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

Yiling Chen, Yang Liu and Chara Podimata

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

Yang Liu and Hongyi Guo

International Conference on Machine Learning (ICML), 2020.

https://github.com/UCSC-REAL/PeerLoss

Yang Liu and David P. Helmbold

International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2020.

Tianyi Luo, Xingyu Li, Hainan Wang and Yang Liu

Findings at Empirical Method in Natural Language Processing (EMNLP), 2020.

https://github.com/pkuluotianyi/PeerRRP

(alphabetical after MG and DV) Michael Gordon, Domenico Viganola, Michael Bishop, Yiling Chen, Anna Dreber, Brandon Goldfedder, Felix Holzmeister, Magnus Johannesson, Yang Liu, Charles Twardy, Juntao Wang and Thomas Pfeiffer

Royal Society Open Science (RSOS), 2020.

Nripsuta Saxena*, Karen Huang, Evan DeFilippis, Goran Radanovic, David Parkes and Yang Liu*

Artificial Intelligence Journal (AIJ), 2020.

This journal version subsumes our AI Ethics and Society'19 paper.

Jingkang Wang, Yang Liu and Bo Li

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020.

https://github.com/wangjksjtu/rl-perturbed-reward

Yang Liu*, Juntao Wang* and Yiling Chen

ACM Conference on Economics and Computation (ACM EC), 2020.

Extended version appeared at ACM Transactions on Economics and Computation (ACM TEAC), 2022

Wei Tang, Chien-Ju Ho and Yang Liu

International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), full paper, 2020.

2019

Berk Ustun, Yang Liu and David Parkes

International Conference on Machine Learning (ICML), 2019.

https://github.com/ustunb/dcptree

Berk Ustun, Alexander Spangher and Yang Liu

ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (ACM FAccT), 2019.

https://github.com/ustunb/actionable-recourse

Nripsuta Saxena*, Karen Huang, Evan DeFilippis, Goran Radanovic, David Parkes and Yang Liu*

AI Ethics and Society (AIES), 2019.

Christos Dimitrakakis, Yang Liu, David Parkes and Goran Radanovic

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019.

Yiling Chen, Yang Liu and Juntao Wang

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019.

https://github.com/yangl0320/wager_exp

2018

Zehong Hu, Yitao Liang, Jie Zhang, Zhao Li, and Yang Liu*

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018.

https://github.com/vascohu/RLPeerPrediction

Shuran Zheng, Bo Waggoner, Yang Liu and Yiling Chen

Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), 2018.

Yang Liu and Chien-Ju Ho

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018.

2017

Yang Liu and Yiling Chen

ACM Conference on Economics and Computation (ACM EC), 2017.

Yang Liu

Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), 2017.

Yang Liu and Mingyan Liu

International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017.

Yang Liu and Yiling Chen

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017.

Yang Liu, Goran Radanovic, Christos Dimitrakakis, Debmalya Mandal and David Parkes

Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning (FAT-ML), 2017.

2016

Yang Liu and Yiling Chen

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2016.

Yang Liu and Yiling Chen

International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2016.

Yang Liu and Mingyan Liu

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016.

Wenwu He, James T. Kwok, Ji Zhu and Yang Liu

IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2016.

2015

Yang Liu, Mingyan Liu

ACM International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems (ACM SIGMETRICS), 2015.

Extended version appeared at IEEE/ACM Transaction on Networkings, 2018.

Yang Liu, Armin Sarabi, Jing Zhang, Parinaz Ardabili, Manish Karir, Michael Bailey and Mingyan Liu

USENIX Security, 2015.

Yang Liu, Mingyan Liu

ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (ACM MobiHoc), 2015.

Extended version appeared at at Handbook of Cognitive Radio, Springer.

2014

Yang Liu, Mingyan Liu

ACM/IEEE Data Science and Advanced Analytics (DSAA), 2014.

Received best application paper award.

Yang Liu, Mingyan Liu and Sahand Haji Ali Ahmad

IEEE Transaction on Information Theory (TIT), 2014.

Miscellaneous

Kaiqing Zhang, Yang Liu , Ji Liu, Tamer Başar and Mingyan Liu

Automatica, 2020.

Chaowei Xiao, Armin Sarabi, Yang Liu , Bo Li, Mingyan Liu and Tudor Dumitras

USENIX Security, 2018.

Armin Sarabi, Parinaz Naghizadeh, Yang Liu and Mingyan Liu

Journal of Cybersecurity, 2016.

Earlier version appeared at WEIS'15.

Yang Liu, Mingyan Liu

IEEE INFOCOM, 2013.

Extended version appeared at IEEE Transaction on Mobile Computing, 2014.

Yang Liu, Mingyan Liu, Jing Deng

IEEE INFOCOM, 2012.

Extended version appeared at IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2013.